අහිමි වී ගිය නුඹට

මව් බිමෙහි කිසිදා නොදුටු , මුණ නොගෙසුණ නුඹ මේ වෙලිකතරේ හමු උනා මට නොපැතූ නොසිතු විරූ ලෙස
ගෙවූ සුන්දර ඒ සොඳුරු දිනයන් සිහිකර හඬන්නට වී ඇත අද මට තනි වූ කෙනෙකු ලෙස.
නුඹ කිවූ පරිදි පමා වැඩි පමා වැඩියි අද මම, දුක කෙසේ විද ගන්නද සැප්ටම්බරයේ නුඹ මා මෙහි දමා ගිය විට. 
නුඹේ විවාහ මංගල්‍යය නුඹ අර ගන්න , මට උරුම තනිකම නැවතත් මට දෙන්න.